Промени в Закона за подпомагане на земеделците заради намаления акциз на горива

Министерство на земеделието и храните публикува, на официалната си интернет страница, за обществено обсъждане проект на измененията в Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП). Промените в закона са свързани с новите правила за прилагане на схемата за държавна помощ „Помощ под формата на намаление на акцизната ставка на газьола, използван в първично селскостопанско производство“. 

В предложението се описва механизмът за предоставяне на държавна помощ под формата на отстъпка от акциза върху газьола използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство. Предвижда се помощта да бъде отпускана под формата на парични средства (възстановяване на част от стойността на акциза), а не както досега – под формата на ваучери за гориво. Облекчава се и процесът по кандидатстване за помощта и намаляване на административната тежест и разходите за бизнеса. С промените се предвижда земеделските стопани да подават заявление за кандидатстване еднократно и да получават помощта наведнъж. Отпада и задължението за водене на дневник – максималното количество гориво, което ще подлежи на подпомагане ще се определя на база на методика с разходни норми.

Средствата, необходими за изпълнение на поетите ангажименти към земеделските производители за прилагането на помощта, са взети предвид при съставянето на Закона за държавния бюджет за 2016 г

Свържете се с нас

Отговаряме до 24 часа

Имате въпроси ?

Имате въпроси ?

Унипетрол ООД е дружество, регистрирано през 2008 г. с адрес на управление гр. Горна Оряховица. Дейността на дружеството е търговия и дистрибуция на петролни продукти и смазочни материали.

Адрес за кореспонденция